Katechetické středisko

Oblastí působnosti Střediska katecheze a výuky náboženství (zkráceně katechetického střediska) je katechetická služba církve, jedna ze základních složek pastorace a evangelizace. Katecheze má za úkol stálou výchovu ve víře v křesťanském společenství u každého člověka. Zahrnuje tedy práci se všemi věkovými skupinami, a proto se věnujeme všem typům katechezí: pro rodiče s dětmi i děti samotné, mládež, dospělé i seniory a rovněž přípravám ke svátostem včetně katechumenátu. Ve věci katechezí se na katechetické středisko může obracet i široká veřejnost, kterou tato oblast činnosti církve zajímá, nebo věřící, kteří potřebují v této oblasti pomoci.

Potřebujete pomoci najít pro své dítě výuku náboženství nebo katechezi? Seznam aktivních farností najdete na naší stránce Hledám náboženství.

Katecheticke-stredisko-arcibiskupstvi
Katechezické středisko arcibiskupství

KATECHETICKÉ STŘEDISKO VE SLUŽBĚ ARCIDIECÉZI

Našimi klienty jsou především laici pověření katechetickou službou – katecheté, kněží, jáhni, ale i studenti teologie nebo další osoby, které konají v rámci církve různé pastorační nebo obecně evangelizační aktivity. Velmi často se věnujeme i podpoře rodičů při křesťanské výchově jejich dětí. V arcidiecézi proto vykonáváme pro tyto naše klienty dvě hlavní role:

Katecheticke-stredisko
Katechezické středisko arcibiskupství

KATECHETICKÝ KURZ

Katechetické středisko spolupracuje od letošního roku s Katolickou teologickou fakultou UK na organizaci pravidelného katechetického kurzu. Smyslem kurzu je základní ucelená formace laiků, kteří budou sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, mládeže i dospělých.  Nový běh bude otevřen v říjnu roku 2019.

Podmínky k přijetí do kurzu:

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
  • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)
  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
  • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
  • Základní náboženské znalosti

Cena kurzu je 2000,- Kč za akademický rok.

Bližší informace o časovém a obsahovém plánu kurzu, přihlášce a úhradě poplatků naleznete na https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2132.html.

AIK – ARCIDIECÉZNÍ INFORMACE PRO KATECHETY

Katechetické středisko vydává každý měsíc informační zpravodaj pro katechety, který obsahuje informace o pořádaných akcích, různých nabídkách, najdete v něm pravidelné rubriky přinášející praktické podněty, doplněn bývá rovněž nabídkou pomůcek či dalšími přílohami. Během každého školního roku vychází 11 čísel. Katecheté s platnou kanonickou misí získávají zpravodaj AIK automaticky a bezplatně na náklady svých farností v případě, že jej dostávají v jiné než elektronické podobě. Ostatní zájemci o odběr zpravodaje si mohou objednat AIK zdarma v elektronické verzi, v případě odběru „papírové“ verze činí příspěvek na jeden ročník 120,- Kč.

AIK, prosím, objednávejte na adrese jerabkova@apha.cz

KONTAKTY

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D.
vedoucí střediska

Tel.: 724 588 513
E-mail: lenka.jerabkova@apha.cz

Koordinace práce střediska, konzultace, administrativa včetně evidence katechetů, příprava programů a materiálů, výpůjčková služba knihovny, informační činnost střediska – redakce měsíčníku pro katechety AIK, webových stránek a facebookového profilu Katechetického střediska, garant a koordinátor Katechetického kurzu a návazné katechetické formace, spolupráce na mezidiecézních projektech.

Mgr. David Žofák 

Tel.: 603 894 989
E-mail: david.zofak@apha.cz

Kontakty s farnostmi a jejich katechety, vytváření programů pro školy realizované ve farnostech, konzultace, tvorba materiálů pro farní katechezi, překlady cizojazyčných materiálů, spolupráce na mezidiecézních projektech.

Madla Chadimová 

E-mail: jarmila.chadimova@apha.cz

Organizátor Katechetického kurzu, výtvarná spolupráce na přípravě katechetických pomůcek.

Naše středisko najdete na adrese:
Pastorační středisko AP – Středisko katecheze a výuky náboženství

Thákurova 3
160 00 Praha 6


Tel: 220 181 317

Návštěvní hodiny:
St: 14:00 – 17:00
Čt: 10:00 – 12:00 

Návštěvy v jiné dny a hodiny si, prosím, domlouvejte telefonicky či e-mailem předem. Na Facebooku nás najdete jako Katechetické středisko AP.

Podle struktury organizace je součástí Střediska katecheze a výuky náboženství také Pedagogické centrum se sídlem v Jindřišské 30, 110 00 Praha 1, tel.: +420 734 262 289, 734 262 294, e-mail: pgcentrum@apha.czVíce na samostatném odkaze Pedagogické centrum 

Přehled služeb a nabídek Katechetického střediska: